O18 ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (ANTI-BRIBERY POLICY)

O18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (ภาษาไทย)

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)