O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดั

การประชุมกำกับ ติดตามของหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู พร้อมคณะทำงานได้ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2024

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู พร้อมคณะทำงานร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2024 พร้อมกำชับให้หัวหน้าสายงานทุกฝ่าย กำชับ ให้ทุกฝ่ายลงข้อมูล EIT (1) ให้ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข พร้อมส่งข้อมูล OIT มายังงานอำนวยการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อไป