มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภ

วันนี้ 3 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู ได้เชิญข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมทั้งร่วมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม ศปก.สน.ตลาดพลู