สื่อสังคมออนไลน์ สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

Facebook

Instagram

LINE

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 2024

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 2024

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT
ของหน่วยงานผ่าน Link หรือ QR Code