O1 โครงสร้าง อัตรากำลังและข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู


อัตรากำลังพลของสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

อัตรากำลังพล ชั้นสัญญาบัตร สน.ตลาดพลู ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67 )

อัตรากำลังพล ชั้นประทวน สน.ตลาดพลู ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.67 )


ผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู