O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานจเรตำรวจ <<CLICK>>

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567