O4 ข้อมูลคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

บทบาท อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู ได้เชิญคณะ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้เลือกประธาน (กต.ตร.) กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการทำบุญอาคาร ทั้งยังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการดำเนินงานของ สน.ตลาดพลู ต่อไป 

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู ได้เชิญข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ตลาดพลู และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ตลาดพลู ร่วมทำบุญอาคารที่ทำการ สน.ตลาดพลู(ที่ทำการแห่งใหม่) พร้อมได้หารือกับคุณพิสัณฑ์ ชุ่มวิจิตร ประธาน กต.ตร.สน.ตลาดพลู เพื่อต่อเติมอาคารที่ทำการ ให้มีความเรียบร้อยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและเป็นประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการต่อไป

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู พร้อม กต.ตร.สน.ตลาดพลู และประธานชุมชนวัดกันตทาราราม ร่วมประชุม สอบถามปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพื่อที่จะนำข้อหารือดังกล่าว มากำชับ สั่งการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนต่อไป

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ประจำเดือน มกราคม 2567

วันนี้ (9 ม.ค.67) เวลา 16.00น. นายพิสัณฑ์ ชุ่มวิจิตร ประธาน กต.ตร.สน.ตลาดพลู พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ร่วมกับ พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู และข้าราชการตำรวจในสังกัด ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ตลาดพล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและร่วมกันแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการสนับสนุนพัฒนาสถานีตำรวจ ของคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ฯ และในการนี้ประธานและคณะกรรมการ กต.ตร.ฯ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน ม.ค.67 จำนวน 5 นาย ด้วยกัน 

วันนี้ 11 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และประธาน กต.ตร.สน.ตลาดพลู ร่วมตรวจเยี่ยมพบปะ ประชาชน แสวงหาความร่วมมือ สอบถามปัญหาความเดือดร้อน ปัญหายาเสพติด ความต้องการของประชาชนชุมชนปากคลองบางสะแก กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู พร้อมด้วยคุณพิสัณฑ์ ชุ่มวิจิตร ประธาน กต.ตร.สน.ตลาดพลู และตัวแทน กต.ตร.สน.ตลาดพลู ร่วมประชุม กต.ตร.บก.น.8 พร้อมทั้งได้ร่วมกันติดตามการบริหารงานตำรวจ และ ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุม เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานของ สน.ตลาดพลู ต่อไป

วันที่ 17 ก.พ.67 เวลา 09.39 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู ข้าราชการตำรวจในสังกัด และคุณพิสัณฑ์ ชุ่มวิจิตร ประธาน กต.ตร.สน.ตลาดพลู พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ร่วมกิจกรรมงานทำบุญประจำปี ณ วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ร่วมสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาส และสอบถามถึงข้อปัญหาต่างๆ เพื่อคณะ กต.ตร.สน.ตลาดพลู และข้าราชการตำรวจ จะได้นำมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.ตลาดพลู ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู พร้อมคณะ กต.ตร.สน.ตลาดพลู และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประชุมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและร่วมกันแก้ปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาสถานีตำรวจ พร้อมร่วมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่ง สน.ตลาดพลู มีผู้เข้ารับการประเมินทั้งแบบประเมิน IIT และ EIT(1) ครบถ้วน และตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด